Polityka prywatności

Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych osobowych według  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) stosowanego od 25 maja 2018r

  1. Administratorem Państwa danych jest:

 Woda Bonart Poznań Anita Dyzert, z którą można się skontaktować:

-pisemnie, kierując korespondencję pod adres  Woda Bonart Poznań , 61-306 Poznań ul. Porzeczkowa 2A

-telefonicznie, pod numerem +48 61 812 87 17

-mailowo, pod adresem: biuro@woda-bonart.com.pl

2.Cele przetwarzania danych osobowych:

Woda Bonart Poznań Anita Dyzert będzie przetwarzać powyższe dane osobowe w celu realizacji zadań związanych z wykonywaną  sprzedażą.

3.Zakres przetwarzanych danych osobowych:

Imię i nazwisko ,adres korespondencyjny, nr telefonu kontaktowego , adres poczty mailowej.

4.Prawa osoby, której dane dotyczą:

Każdemu, czyje dane przetwarzane są przez Woda Bonart Poznań Anita Dyzert przysługuje prawo do kontroli przetwarzania tych danych, a zwłaszcza prawo do:

  • uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych;
  • uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się dane jego dotyczące oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
  • uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jego dotyczące; uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym te dane są udostępniane;
  • żądania niezwłocznego uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
  • żądania niezwłocznego zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych w określonym celu;
  • żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych.